Všeobecné obchodní podmínky

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte konzultaci či službu. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Koupit“). Spolu s odesláním objednávky totiž dáváte souhlas s VOP a ty se tak stávají součástí Smlouvy a jsou i pro Vás závazné.

Obsah VOP:

 • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 • Důležité pojmy (definice)
 • Objednávka a uzavření Smlouvy
 • Cena produktů a platba
 • Dodací podmínky
 • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
 • Odstoupení od Smlouvy
 • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti
 • Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup služeb, poradenství, ebooků, knih, online kurzů a objednávku konzultací (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.adelaobermajerova.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Mgr. Adélou Obermajerovou, IČ: 88866017, se sídlem Radbuzská 597/8, Praha 9-Čakovice, PSČ 196 00 (dále též jen jako „Prodávající“).

Nákup ebooků a online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování konzultací uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby – konzultace). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování konzultací. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování konzultací odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním internetových stránek www.adelaobermajerova.cz souvisí.
Mým cílem je, aby pro Vás byl nákup na mých webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u mě naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším Vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

 II. Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL
Prodávajícím/Poskytovatelem je Mgr. Adéla Obermajerová, IČ: 88866017, DIČ: prodávající není plátcem DPH
- se sídlem Radbuzská 597/8, 196 00 Praha 9-Čakovice
- Adresa pro doručování: Radbuzská 597/8, 196 00 Praha 9-Čakovice
- Kontaktní telefon: +420 602 688 770
- E-mailová adresa: adela.obermajerova@gmail.com

KUPUJÍCÍ/KLIENT
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.adelaobermajerova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Klientem je ten, kdo prostřednictvím tohoto webového rozhraní uzavře se mnou, jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování konzultací nebo služeb, kterou si objedná konzultaci nebo službu nabízenou na a tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL 
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA 
Je jí Smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu/klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.adelaobermajerova.cz vyplněním pořebných údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím/Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

POPIS PRODUKTŮ A KONZULTACÍ
Na webovém rozhraní www.adelaobermajerova.cz naleznete veškeré mé produkty i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Pokud je u produktu uveden nějaký bonus či dárek, získáváte jej zdarma a není započítáván do konečné ceny. Poskytovatel si vyhrazuje právo bonusové materiály měnit. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo Smlouvu o poskytování konzultací. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A KONZULTACÍ
Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů), vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo “Odeslat objednávku”. 

O obdržení objednávky Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. 

Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. 

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Objednání konzultací (online, i osobní) probíhá pouze přes e-mailovou poštu.

Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.

IV. Cena produktů a platba

CENA PRODUKTŮ
U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající nejsem plátce daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Všechny dárky či bonusové materiály nejsou započítávány do konečné ceny a pokud není stanoveno jinak, získáváte je zdarma.

Sjednanou kupní cenou či cenou za poskytnutí konzultace nebo služby (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. 

ZPŮSOB PLATBY
Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky). Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna Vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury Vám o přijetí platby vystavím doklad o přijaté platbě a spolu při dodání produktu pak obdržíte e-mailem fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky

ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU
Při koupi online kurzu Vám po uhrazení kupní ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na Vámi sdělenou elektronickou adresu zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP) a po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (ebook) dodán po zaplacení kupní ceny na Vámi sdělenou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít. Konzultace či služba bude dodána dohodnutým způsobem, tj. buď osobně ve sjednaném termínu a místě, elektronicky a nebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. Podrobnosti naleznete v bodech 7 a 8. tohoto článku.

DODACÍ LHŮTA
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude ebook, online kurz, dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude ebook, online kurz dodán obratem po provedení platby. U kurzu bude obsah zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání. Konzultace bude uskutečněna v dohodnutém termínu. 

Po dodání produktu si prosím u kurzu co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

Digitální obsah (kurz, ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

Při poskytování konzultací a služeb se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak já, se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem.

Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo e-mailem nebo telefonicky. V případě, že Vám nemůžu nabídnout vyhovující termín, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno e-mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

Digitální obsah zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídáme za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující/Klient se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Samotný nákup produktů je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým mnou poskytovaným výhodám. V případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem rovněž oprávněna po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

VII. Odstoupení od Smlouvy

V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (ebooku, online kurzu), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace či služby, pak na základě Vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že v pokud byly služby splněny (tj. konzultace či služba poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Při odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě online kurzu, jsem oprávněna Vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu.
Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy Vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy Vám jej doručíme. V případě, že jsem od Vás obdržela před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím Vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, případně jakýkoli další bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

Jako Prodávající/Poskytovatel Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.
V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo e-mailem. Je-li předmětem reklamace tištěná kniha, prosím doručte ji osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II VOP.

Pokud Vám ebook nebo online kurz (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo "spam". Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese adela.obermajerova@gmail.com.
Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

X. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Uzavřením kupní smlouvy objednatel přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Každý uživatel užívá předmět koupě na vlastní riziko.

XI. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele
a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde
Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto VOP jsou účinné od 01.09.2022.