Všeobecné obchodní podmínky

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte konzultaci či službu. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Koupit“). Spolu s odesláním objednávky totiž dáváte souhlas s VOP a ty se tak stávají součástí Smlouvy a jsou i pro Vás závazné.

Obsah VOP:

 • Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 • Důležité pojmy (definice)
 • Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti
 • Informace na webu (recenze)
 • Objednávka a uzavření Smlouvy
 • Cena produktů a platba
 • Dodací podmínky
 • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet
 • Odstoupení od Smlouvy
 • Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup e-booků, knih v digitální verzi, online kurzů (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „digitální produkt“, „digitální produkty“), nákup tištěných knih (dále uváděno jako "fyzické zboží" nebo "fyzický produkt"), vše předchozí také souhrně uváděno jako „Produkt“ a objednávku online či osobních konzultací (dále jako "služba" nebo "konzultace") přes webové rozhraní www.adelaobermajerova.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované Mgr. Adélou Obermajerovou, IČ: 88866017, se sídlem Radbuzská 597/8, Praha 9-Čakovice, PSČ 196 00 (dále též jen jako „Prodávající“). Všechny výše uvedené produkty jsou souhrnně nazývány "Produkty".

Nákup ebooků a online kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.

Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování konzultací uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby – konzultace). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III.

Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování konzultací. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování konzultací odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem nebo s užíváním internetových stránek www.adelaobermajerova.cz souvisí.

Mým cílem je, aby pro Vás byl nákup na mých webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u mě naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším Vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

 II. Důležité pojmy (definice)

PRODÁVAJÍCÍ / POSKYTOVATEL

Prodávajícím/Poskytovatelem je Mgr. Adéla Obermajerová, IČ: 88866017, DIČ: prodávající není plátcem DPH
- se sídlem Radbuzská 597/8, 196 00 Praha 9-Čakovice
- Adresa pro doručování: Radbuzská 597/8, 196 00 Praha 9-Čakovice
- Kontaktní telefon: bude doplněn
- E-mailová adresa: info@adelaobermajerova.cz

KUPUJÍCÍ / KLIENT

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.adelaobermajerova.cz uzavře se mnou, jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní.

Klientem je ten, kdo prostřednictvím tohoto webového rozhraní uzavře se mnou, jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování konzultací nebo služeb, kterou si objedná konzultaci nebo službu nabízenou na a tomto webovém rozhraní.

Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako Spotřebitel.

SMLOUVA

Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Kupujícím a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. 

Smluvní vztah na koupi digitálního či fyzického produktu mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

Smlouvu ke všem Produktům tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Kupujícímu není přístupná (pro Vás jako Kupující budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA: Je jí Smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je Spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu/klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.adelaobermajerova.cz vyplněním pořebných údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

PRODUKT

DIGITÁLNÍ PRODUKT: Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

FYZICKÝ PRODUKT: Tištěná kniha.

SLUŽBA

Osobní nebo online konzultace.

OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

CENA

Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.  

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Vve znění pozdějších předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím/Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Jako Kupující berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu.

Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.  

IV. Informace na webu (recenze)

1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.    

2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

V. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

POPIS PRODUKTŮ A KONZULTACÍ

Na webovém rozhraní www.adelaobermajerova.cz naleznete veškeré mé produkty i s podrobným popisem jejich hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Pokud je u produktu uveden nějaký bonus či dárek, získáváte jej zdarma a není započítáván do konečné ceny. Poskytovatel si vyhrazuje právo bonusové materiály měnit. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo Smlouvu o poskytování konzultací. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ A KONZULTACÍ

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů), vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ nebo „Kupuji" (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“ nebo ve znění téhož významu) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán, a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

Obdržení Objednávky Vám obratem potvrdím zasláním potvrzujícího e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření. V tomto e-mailu je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“).

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Objednání konzultací (online, i osobní) probíhá pouze přes e-mailovou poštu.

Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.

VI. Cena produktů a platba

CENA DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ

U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Protože jako Prodávající nejsem plátce daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Všechny dárky či bonusové materiály nejsou započítávány do konečné ceny a pokud není stanoveno jinak, získáváte je zdarma.

Ceny Produktů se mohou měnit s tím, že sjednanou kupní cenou či cenou za poskytnutí konzultace nebo služby (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky Produktu (cena uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané Ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví. V případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

CENA FYZICKÉHO ZBOŽÍ (KNIHA)

U fyzického zboží jsou účtovány rovněž náklady spojené s balením a dopravou (fyzickým doručením) zboží ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní, popřípadě sjednané při individuální komunikaci.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním fyzického zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

ZPŮSOB PLATBY

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky). Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
Pouze připomínám, jak jsem uvedla již výše, že nejsem povinna Vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu. V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury Vám o přijetí platby vystavím příslušný daňový doklad o přijaté platbě - fakturu, kterou pak obdržíte e-mailem spolu při dodání produktu. Faktura zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

PLATBA NA SPLÁTKY

Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.

V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.   

VII. Dodací podmínky

DODÁNÍ KONZUTACÍ

Při poskytování konzultací a služeb se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak já, se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem.

Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo e-mailem nebo telefonicky. V případě, že Vám nemůžu nabídnout vyhovující termín, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno e-mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
Po dodání online kurzu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.

4. Konzultace či služba bude dodána dohodnutým způsobem, tj. buď osobně ve sjednaném termínu a místě, elektronicky a nebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. 

5. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem. 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.  

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

3. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, dle harmonogramu uvedeného na úvodní stránce/nástěnce kurzu tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity a návaznosti v procesu vzdělávání. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

4. Konzultace bude uskutečněna v dohodnutém termínu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný neomezeně, nejdéle však do případného ukončení provozu mých služeb. Toto právo si vyhrazuji. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.  

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

2. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu poskytovat jeho aktualizace. 

DODÁNÍ FYZICKÉHO ZBOŽÍ (KNIHY)

1. Při koupi knihy bude zakoupené zboží buďto předáno osobně nebo bude zasláno jako zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce.

2. Naše povinnost dodat zboží je splněna buďto přímým předáním knihy Kupujícímu osobně nebo předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4. Při převzetí zboží, od přepravce nebo ve výdejním místě, je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci nebo ve výdejním místě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku, od přepravce nebo ve výdejním místě, převzít.

Odmítnutí zásilky s výrazněji poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VIII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

1. Digitální obsah zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. 

2. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení.

3. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IX. Autorská práva a mlčenlivost

1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, je chráněn autorským právem. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.

2. Autorem Produktu jsem já, coby Poskytovatel. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.  

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Pokud si zakoupíte on-line kurz, obdržíte pak přístupové údaje přímo pro zpřístupnění kurzu až po úhradě kupní ceny, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. VII. VOP). Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující/Klient se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

2. Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

3. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

4. Samotný nákup produktů je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým mnou poskytovaným výhodám. 

X. Odstoupení od Smlouvy

1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Dle novely zákona od 6.1.2023 však platí, že pokud objednáváte úplatný Digitální Produkt, v objednávkovém formuláři je nutné zaškrtnout políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“. Souhlasíte tím, že nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Digitální Produkt vám totiž již byl zpřístupněn v plném rozsahu na vašem digitálním zařízení, tištěnou knihu jste již obdrželi a není možné ji doručit zpět tak, aby zůstala v bezchybné fyzické kondici a byla dále prodejná.

2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte.

3. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).   

4. Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace či služby, pak na základě Vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že v pokud byly služby splněny (tj. konzultace či služba poskytnuta) před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.  

6. Obecně jako Kupující můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

7. Při odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě online kurzu, jsem oprávněna Vám ihned po odstoupení od Smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do online kurzu.
Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy Vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy Vám jej doručíme. V případě, že jsem od Vás obdržela před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím Vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

8. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

9. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.

10. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, případně jakýkoli další bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

11. V případě odstoupení od smlouvy u Fyzického Produktu platí, že zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, kompletní, bez jakýchkoli známek použití (schopno další distribuce), včetně příslušenstvích a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem.
Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno nebo upraveno na míru, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

XI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

2. Pokud Vám ebook nebo online kurz (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě (viz odstavec VOP „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Tuto reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu.

3. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

5. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo e-mailem. Je-li předmětem reklamace tištěná kniha, prosím doručte ji osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu uvedenou v čl. II. VOP.

7. Jako Prodávající/Poskytovatel Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

8. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový.

9. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

XII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@adelaobermajerova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Případný spor mezi mnou jako Prodávajícím a Vámi jako Spotřebitelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je, podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele
a Kupujícího/Klienta, které ze Smlouvy vyplývají. 

3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Klientem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Jako Poskytovatel dodržuji kodexy chování vyplývající pro mě z odvětví mého podnikání.

5. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který je zveřejněný na Webu
a naleznete jej zde.  Na tyto Zásady ochrany osobních údajů je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP. 

7. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit. Pro Vás jako Kupujícího/Klienta platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky., který Vám zasílám jako přílohu e-mailu potvrzující Vaší objednávku.

8. Tyto VOP jsou účinné od 03.01.2023.